Tomasz Oleksiej

status prawny

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (dalej: Zakład) jest podmiotem leczniczym posiadającym osobowość prawną, niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zakład został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000003873.

Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podlaskie.

 

Zakład działa w szczególności na podstawie:

1.

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.),

2.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. z 2016r. poz. 1793 z późn. zm.),

3.

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.),

4.

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),

5.

innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

6.

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

zmienionego:

Uchwałą Nr XXIX/360/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 14.06.2013 r.

Uchwałą Nr XXXII/389/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.10.2013 r.

Uchwałą Nr XXXVI/438/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.02.2014 r.

Uchwałą Nr XLV/529/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 06.11.2014 r .

Uchwałą Nr VIII/51/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30.03.2015 r.

7.

Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Zmienionego zarządzeniami:

nr 41/2015 z dnia 08.07.2015

nr 42/2015 z dnia 28.07.2015

nr 44/2015 z dnia 30.07.2015

nr 57/2015  z dnia 06.11.2015

nr 10/2016 z dnia 01.03.2016

nr 19/2016 z dnia 18.05.2016

nr 57/2016 z dnia 21.12.2016

nr 17/2017 z dnia 27.04.2017

nr 21/2017 z dnia 18.05.2017

nr 22/2017 z dnia 29.05.2017

nr 30/2017 z dnia 08.06.2017

 

Metryka strony

Udostępniający: sppzoz Choroszcz

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Oleksiej

Data wytworzenia: 2017-07-18

Wprowadzający: Tomasz Oleksiej

Data modyfikacji: 2017-07-18

Opublikował: Tomasz Oleksiej

Data publikacji: 2017-07-18